METFORMIN

NDUFS8
NDUFAB1
NDUFA2
NDUFS7
NDUFB1
NDUFB4
NDUFB2
NDUFA10
NDUFB10
NDUFS1
GPD2
NDUFA8
NDUFA9
NDUFA4L2
NDUFB9